MATEMATIKBIENNALEN 2002 

Allmänhetens dag 26 januari 
 

Matematik i tiden
 
 
 
 

 Till huvudsidan
 


 
 
 
 
ALLMÄNHETENS DAG

vid Matematikbiennalen lördagen den 26 januari 2002Matematikbiennalen är en återkommande konferens för matematiklärare från förskola till högskola. I år äger den rum på Campus Norrköping  den 24 - 26 januari 2002. Antalet deltagare är cirka 3500 och antalet medverkande cirka 300. 

Då konferensen lider mot sitt slut lördagen den 26 januari inbjuder vi allmänheten mellan kl. 11.00 och 15.00. Då får du som besökare ta del av ett varierat program med utställningar, aktiviteter och miniföreläsningar av personer och organisationer som arbetar för att förbättra matematikundervisning i svensk skola.

Programmet innehåller
• miniföreläsningar och workshops, se  Program
• idéutställningar av elever och lärare, se  Utställningar
• läromedelsförlagens utställningar, presentationer och workshops där du får prova på olika spel, laborera, testa matematikprogram på datorn m m. Se Läromedelsutställningar

Allt detta finns i Kåkenhus och Täppan på  Campusområdet  i Norrköping, 50 m uppströms Skvallertorget. För detta utbud erlägger man en entréavgift på endast 50 kr/person. Barn och skolungdom i vuxnas sällskap går gratis. 

Vi vill visa
• att matematik och matematikundervisning är något som ständigt utvecklas
• att matematik är mycket mer än att räkna
• att matematik är ett spännande och fascinerande ämne
• att föräldrar är en viktig resurs i sina barns matematikkunskapande

Vi vänder oss till dig som
• är förälder till elev i skolan alltifrån förskola år 0 till gymnasiets år 12
• är mor- eller farförälder till någon elev och intresserad av utbildning 
 och då speciellt i matematik
• är intresserad av svensk skola och utbildning
• är lärare i andra ämnen än matematik eller studievägledare

Informationen kan hämtas via vår hemsida  www.mai.liu.se/biennal/

Ansvarig från biennalens organisationskmmié är univ adjunkt  Krister Larsson , IFM,  Linköpings universitet .
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ALLMÄNHETENS DAG
Program för Miniföreläsningar och workshops
Campus Norrköping 26 januari 2002, kl 11.00-15.00
 
 

Kåkenhus förkortas K och hus Täppan förkortas TP
Husen finns på Campus Norrköping 50 m uppströms Skvallertorget

******************************************************************************************
Visst kan du räkna med dina barn!!!    Seminarium
Elisabeth Granberg och Kerstin Pålsson
Tid: 12.00-12.30   och   12.50-13.20 Lokal: K1 
Föräldrar upplever ofta att skolans matematikundervisning har förändrats, till exempel genom olika sätt att tänka kring problemlösning. Med utgångspunkt från skriften "Räkna med dina barn" inbjuder vi till ett seminarium med diskussion kring dagens matematikundervisning och hur föräldrar kan stödja sina barns matematikutveckling.
Elisabeth Granberg och Kerstin Pålsson är representanter från Lärarförbundets ämnesråd i Matematik
******************************************************************************************
Matte med mening    Seminarium
Kristin Dahl
Tid: 12.00-12.30    och    12.50-13.20     Lokal: K 3 
Matematik är att räkna ? med siffror bokstäver och symboler. Det är också att studera mönster och strukturer. Men matematik är så mycket annat också. Föreläsningen handlar om matematikens betydelse, idéer, tankar och människor. Om matematik till vardags, som verktyg, ”hjälpgumma”, konst, språk, vetenskap,fantasi ? och en smula galenskap. Om att matte är något annat än bara det som möter oss i de gängse skolböckerna. Om att matte är kul!
Kristin Dahl är författare och arbetar som vetenskapsjournalist och föreläsare.
******************************************************************************************
Hands-on Mathematics      Workshop/Seminarium
Nancy Wiliamsson
Tid: 12.00-12.30   och   12.50-13.20     Lokal: K 23 
Come and participate in some of the weird aspects of mathematics! We will have some fun and some interesting conversations while "playing" with mathematical concepts and ideas.
Be prepared to have a good time!
Nancy Wiliamsson är matematiklärare från Kansas city USA. Seminariet är på engelska.
******************************************************************************************
Datorverkstad     Workshop
Hans Ingves och Arne Klasén
Tid: 12.00-15.00   Lokal: K 4502 och K 4504 
Här får Du prova på matematikprogram anpassade för olika åldersgrupper under sakkunnig ledning.
Hans Ingves är läromedelsförfattare och lärare vid Bergaskolan i Söderköping och Arne Klassander är lärare vid Bergaskolan i Söderköping
******************************************************************************************
Kom så spelar vi ett spel!    Workshop
Lena Trygg 
Tid: 12.50-13.20 och 13.40-14.10  Lokal: K 31 
Att t ex träna tabeller med sina barn är en vanlig föräldrauppgift. I denna workshop presenteras några enkla spel som på ett roligt och effektivt sätt utmanar såväl barn som vuxna och bidrar till en lustfylld färdighetsträning. Spelen kräver ytterst lite materiel och är snabbspelade. Chansen är dock stor att alla vill fortsätta spela länge!
Lena Trygg är lärare vid Junkarmålarskolan i Tranås och arbetar vid Nationellt Centrum för Matematikutbildning
*******************************************************************************************
Med miniräknare från skolstarten år 1 ? Motiv och exempel    Seminarium
Ingvar O. Persson
Tid: 13.40-14.10     och    14.30-15.00  Lokal: K1 
Enligt kursplanen i matematik skall skolan i sin undervisning sträva efter att eleverna ”med förtrogenhet och omdöme” kan utnyttja miniräknarens möjligheter. 
Avsikten med seminariet är att ge exempel på möjliga användningsområden av miniräknare i matematikundervisningen från början av skolan och vidare. Demonstrationsexemplen visar hur miniräknare används, dels som metodiskt hjälpmedel, dels som räknehjälpmedel.
Ingvar O. Persson är lektor och lärarutbildare vid Lärarhögskolan i Stockholm.
*******************************************************************************************
Matematik på universitet och högskolan   Seminarium
Svea Andersson och Daniel Carlsson
Tid: 13.40-14.10   och   14.30-15.00  Lokal: K 3 
Här får du information om matematikundervisning som den bedrivs på Linköpings universitet.
Svea Andersson och Daniel Carlsson är universitetsadjunkter och studievägledare vid Linköpings universitet
******************************************************************************************
"Bankboken" ett elevaktivt sätt att lära procent och statistik     Seminarium
Lennart Högstedt 
Tid: 13.40-14.10  och  14.30-15.00  Lokal: K 23 
Elever i årskurs 8 har själva arbetat fram en lärobok i procent och statistik. Till hjälp har 
man haft skolans styrdokument (läroplan, kommunens skolplan och den egna skolans 
arbetsplan) samt Föreningssparbankens "Bankboken" 
Lennart Högstedt är adjunkt och högstadielärare i Mariestad
******************************************************************************************
Att analysera och bedöma elevers kunskaper i matematik   Seminarium
Lisa Björklund och Katarina Kjellström
Tid: 12.00-12.30    och   13.40-14.10     Lokal: TP 1 
Under seminariet beskrivs hur man som förälder kan stödja sina barns utveckling i matematik och hur elevernas kunskaper i matematik bedöms enligt nuvarande kursplan och betygskriterier.
Lisa Björklund och Katarina Kjellström arbetar i PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm med analysmaterial, diagnoser och nationella prov i matematik.
******************************************************************************************
Laborativa Matematikuppgifter, ett lustfyllt arbetssätt    Workshop
Hans Heikne, Annvor Larsson och Krister Larsson 
Tid: 12.00-12.30  ,  12.50-13.20    och   14.30-15. Lokal: TP 42 00
Här får ni tillsammans ta itu med uppgifter som utgår från konkret material och/eller  beskrivna fenomen. Det blir ofta en spännande resa att med hjälp av matematik på många olika sätt komma fram till en lösning. Här finns utrymme för aha-upplevelser och glada skratt.
Hans Heikne är lärare vid Hagagymnasiet i Norrköping, Annvor Larsson är lärare vid KomVux i Söderköping och Krister Larsson är lärarutbildare vid Linköpings universitet
******************************************************************************************
Ett sätt att få delaktiga föräldrar     Workshop
Susanne Aspling och Lotta Krus 
i samverkan med Tidningen i Skolan 
Tid: 12.00-12.30    och   13.40-14.10  Lokal: TP 44
 Presentation av hur man kan arrangera en workshop för föräldrar med syftet:
* Att stödja och entusiasmera föräldrar till att ta större del i barns kunskapande kring matematik. * Att ge föräldrarna en inblick i dagens matematikundervisning och visa på möjligheten att utnyttja matematiken i vardagen.Deltagarna får prova ett urval av de föräldraaktiviteter som vi har genomfört.
Susann Aspling är lärare vid Frillsesåsskolan och Lotta Krus är lärare vid Engströmska skolan Kungsbacka
******************************************************************************************
Pedagogiska aftnar med barn och föräldrar i ett mångkulturellt område     Seminarium
Kerstin Weschke 
Tid: 12.50-13.20   och    13.40-14.10 Lokal:  TP 2 
Syftet med aftnarna är att föräldrar, lärare och barn ska lära känna varandra och lära av och om varandra. Vid seminariet diskuteras också hur språksvårigheter överbryggas samt hur föräldrarna involveras så att de kan stötta sina barn och stödja skolundervisningen. De ska inse att de är barnens bästa resurs. Föräldrarna får också lära känna styrdokumenten. 
Kerstin Weschke är lärare vid Sjumilaskolan i Göteborg 
******************************************************************************************
Fibonaccitalens värld - en värld av förundran      Workshop
Sune Jonasson, Lena Löfgren och Ann-Charlotte Lindner 
Tid: 12.50-13.20  och  13.40-14.10    Lokal: TP 45 
Fibonaccitalen förekommer både i naturen och vår närmsta omgivning. De kan t.ex. hittas i spiralerna på en solros, på en ananas och på en tallkotte.
Sune Jonasson, Lena Löfgren och Ann-Charlotte Lindner är högskoleadjunkter vid Högskolan i Kristanstad. ******************************************************************************************
Att utmana barns matematiska tänkande under förskoleåren     Seminarium
Elisabet Doverborg och Annika Persson
Tid: 13.40-14.10   och     14.30-15.00 Lokal: TP 1 
Under föreläsningen kommer vi att visa på att det i barns vardag finns många tillfällen där vi vuxna kan utmana deras matematiska tänkande och öka deras matematiska förståelse. När barn genom lek, vardagssysslor m.m. ges möjlighet att erfara och uttrycka antal, ordna, sortera och jämföra efter storlek, vikt, volym och längd, får skapa olika mönster och enklare geometriska former upptäcker och erfar barn den grundläggande matematiken. Då vi låter barn reflektera över det de är delaktiga i så kan de utveckla en tilltro till den egna förmågan att lära matematik och de kommer också att erfara att matematik är något som har med deras värld att göra. Vi kommer att ge konkreta exempel på hur vi har utmanat barns matematiska tänkande och deras förmåga att lösa matematiska problem.
Elisabet Doverborg är högskoleadjunkt vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.
Annika Persson är förskollärare vid Brunnsängsskolan Sunnanäng, Södertälje.
***************************************************************************************

 Detta program som pdf-fil (bra för utskrift)

 Programöversikt  (pdf-fil)

 Sidbörjan

 Tillbaks till program
 

 

Tillbaka till  huvudsidan
 

Uppdaterat senast den 11 januari 2002