Göm meny

Robert Forchheimer

"Omvänd komplexitet" vid kompression av signaler - redogörelse för några nya tankegångar inom kodningsområdet

Dagens metoder för kompression av ljud- och bildsignaler är synnerligen välutvecklade och sofistikerade. Mindre förbättringar kan uppnås men endast till priset av betydligt högre komplexitet hos kodaren. Detta har lett till att fokus inom området riktas mot andra egenskaper än kodningsprestanda. Exempelvis är det intressant att finna metoder som är tåliga mot den typ av informationsförluster som uppstår när datapaket försvinner, eller som kan hantera de variationer i datahastighet och fördröjning som uppstår på dagens Internet.

Nya tillämpningar har också ökat intresset för alternativa kodningsmetoder. Exempelvis ökar behovet av att kunna komprimera bilder och video på ett energisnålt sätt och i utrustning med förhållandevis liten beräkningskraft. Det kan röra sig om mobiltelefoner men också s.k. sensornätverk. I de senare tänker man sig att distribuera mycket enkla bild- och/eller ljudsensorer över en stor yta. Informationen skickas från samtliga sensorer till en central punkt.

Dessa nya tillämpningar skulle kunna dra nytta av en "omvänd komplexitet" i meningen att kodningen är enkel att utföra medan avkodningen kan tillåtas vara komplex. Detta är således helt motsatt situationen för de traditionella metoderna. Intressant nog finns informationsteoretiska resultat från början på 1970-talet som förefaller visa vägen till en sådan ny "paradigm" inom kodningsområdet. Även andra, helt nya, resultat visar på ytterligare möjligheter att flytta komplexitet från kodaren till avkodaren.

I föredraget redogörs kortfattat för principerna bakom dessa nya metoder samt vad man hittills uppnått prestandamässigt i förhållande till traditionella kodningsmetoder.

Sidansvarig: karin.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-03